به احترام زخمهایت سکوت کن

سکوت زیباترین اعتراض است

معجزه می کند